Åpenhet og bærekraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realforum Holding AS Konsernet utvikler og forvalter eiendommer på vestlandet fordi vi mener det er en av de mest spennende og fremtidsrettede regionene i Norge.

Vårt hovedfokus er utleie av næringslokaler i Bergen sentrum.

 

 

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven omtales som en menneskerettighetslov for næringslivet.
Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester.
Åpenhetsloven i Norge trådte i kraft 1. juli 2022

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

MENNESKERETTIGHETENE OG AKTSOMHETSVURDERINGER

Realforum Holding AS konsernet jobber systematisk for å sikre at våre retningslinjer samt gjeldende lovgivning og regler blir fulgt. Vår målsetning er at vi verken direkte eller indirekte skal bryte menneskerettighetenes krav til retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.
Ved å utføre aktsomhetsvurderinger, kartlegger vi egen virksomhet, forretningspartnere og våre leverandører.

Aktsomhetsvurderinger er en pågående prosess med formål å ansvarliggjøre næringslivet og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i virksomheten, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Realforum Holding AS konsernet følger «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv». Vi har etablert rutiner for aktsomhetsvurderinger av våre leverandører.

 

ETISKE RETNINGSLINJER

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet, leverandørkjede og våre forretningsforbindelsers virksomhet. For at aktsomhetsvurderingene skal være effektive, er prinsipper for ansvarlig næringsliv integrert i selskapets styringssystemer. Vårt Styre har vedtatt etiske retningslinjer. Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi arbeider for å unngå, eller evt. å håndtere, negativ påvirkning forbundet med vår virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.

 

SAMARBEID MED ANSATTE

I konsernet er det tradisjon for et tett samarbeid med de ansatte. Dette er et systematisk arbeid over år gjennom dialog og informasjon, og drøftinger av ulike saker. Vi har jevnlige møter mellom partene hvor det diskuteres aktuelle tema og problemstillinger innenfor saker som bla.a. ikke-diskriminering, overtid, marked og økonomi. Arbeidet med Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurderinger er også et arbeidsfelt hvor ansatte blir inkludert og involvert.

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT

Vi er som bedrift opptatt av samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Vårt engasjement for å skape positive innvirkninger på samfunnet rundt oss er en sentral del av vår identitet.

Vi jobber hver dag for å redusere vår miljøpåvirkning og bidra til å bygge et mer bærekraftig samfunn. Bærekraftige kontorlokaler, restaurantlokaler og hotellbygg er stadig mer etterspurt og fortsetter å skape verdier ettersom de både egner seg godt til å oppfylle kundekrav som stadig endrer seg, og er mindre utsatt for klimarisiko og endringer i lover og regler.

Realforum Holding AS konsernet er en stor eiendomsaktør og det er derfor viktig at vi velger bærekraftige løsninger når vi jobber med byutvikling, i oppfølging av våre leietakere, og i måten vi opptrer eksternt mot våre samarbeidspartnere.
 

FORNØYDE MEDARBEIDERE

Vårt arbeid med HMS er høyt prioritert og understøtter visjonen om å være stedet der de mest fornøyde menneskene jobber. Det betyr at alle som arbeider, besøker og ferdes i og rundt våre eiendommer og byggeprosjekter skal være trygge. For alle våre ansatte har vi fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø hvor ingen blir skadet eller syk som følge av jobben sin.

KRAV TIL LEVERANDØRER

 

Realforum Holding AS konsernet ønsker å bidra til en utvikling som er bærekraftig og etisk forsvarlig. Vi  forventer at våre leverandører av varer og tjenester også vil legge dette til grunn for deres virksomhet og verdikjede.
 
Det forventes at leverandørene spiller en positiv og proaktiv rolle i disse områdene, slik at de sammen med oss kan samarbeide for å finne gode løsninger.
 
Realforum Holding AS konsernet stiller objektive krav til våre leverandører av varer og tjenester på følgende måter:

GOD FORRETNINGSSKIKK OG OVERHOLDELSE AV GJELDENDE REGLER, KONVENSJONER OG LOVER
Leverandører må opprettholde høye etiske standarder og god forretningspraksis og unngå å bryte gjeldende lover og regler;

• Sentrale FN-erklæringer og konvensjoner,
• ILOs kjernekonvensjoner og
• Nasjonal arbeidslovgivning i verdikjeden.

I tilfeller der konvensjoner, nasjonale lover og reguleringer behandler like saker, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Hvis leverandøren bruker underleverandører, er leverandøren selv forpliktet til å videreføre disse kravene.

 

HMS
Realforum Holding AS konsernet prioriterer helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) høyt. Vi stiller krav om at bestemmelsene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen overholdes, og våre leverandører skal prioritere en sikker og trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

 

BÆREKRAFT
Det er nødvendig å ta proaktive skritt for å redusere den skadelige innvirkningen som leveranser har på miljøet og klimaet. Leverandører er forpliktet til å redusere forbruket av råvarer og energi, minimere belastningen på biologisk mangfold og redusere forurensning og avfallsmengder gjennom livssyklusen til varer og tjenester.

RESPEKT FOR MILJØ- OG MENNESKERETTIGHETER
Alle våre leverandører er forpliktet til å respektere menneske, - og arbeidstakerrettigheter i egen bedrift og i leverandørkjeden. Dette skal gjøres i henhold til FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, samt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper der aktsomhetsvurderinger brukes som metode. Realforum Holding AS konsernet forventer at leverandører bruker en risikobasert tilnærming og aktivt jobber for å redusere risikoen for brudd på miljø og menneskerettigheter i hele verdikjeden. Å lage offentlig policy, etiske retningslinjer eller tilsvarende for egen virksomhet og leverandørkjeden, prosedyrer for arbeidet og prioritere og gjennomføre kontrolltiltak avhengig av risikonivået er alle eksempler på hva det innebærer.

 

HOLDBARHET
Leverandører skal ha full sporbarhet på materialer, produkter og tjenester der det er en betydelig risiko for skade på menneskelige og arbeidsrettigheter eller miljøet. DFØs høyrisikoliste er en anerkjent kilde som kan brukes til å vurdere vesentlig risiko.

 

KVALITETSNIVÅ
Leverandører må ha et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem som er skreddersydd for leveransen og som er i stand til å dokumentere at definerte kvalitetsstandarder er en integrert del av virksomhetens drift. Realforum Holding AS konsernet skal også bestrebe utvidede garantier for alle våre innkjøp.

 

OPPSUMMERING
Realforum Holding AS konsernet prioriterer å følge lov om virksomheters åpenhet, og jobber kontinuerlig for å sikre at vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves samt forbedres. Vi vil fortsette å utføre risikovurderinger og samarbeide med våre leverandører for å sikre at vår praksis fremmer menneskerettigheter og skaper trygge og anstendige arbeidsforhold for alle.